Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski

 

Regulamin Działu Muzycznego

REGULAMIN DZIAŁU MUZYCZNEGO

§ 1. Prawo korzystania

1. Z Działu Muzycznego mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
2. Przy zapisie zgłaszający się powinien :
- okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
- zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 2. Wypożyczanie i korzystanie ze zbiorów muzycznych.

1. Dział Muzyczny udostępnia swoje zbiory na miejscu oraz wypożycza je na zewnątrz.
2. Wypożyczanie zbiorów muzycznych:
- jednorazowo można wypożyczyć 4 egzemplarze zbiorów muzycznych (płyty analogowe, taśmy magnetofonowe, książki) na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie,
- osobom niewidomym i niedowidzącym wypożycza się książkę mówioną (3 pozycje na miesiąc),
- wybrane pozycje czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza,
- bibliotekarz udziela informacji o zbiorach muzycznych, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 3. Przetrzymywanie zbiorów

1. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu zbiorów muzycznych pokrywa jego koszty według aktualnego cennika.
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat za przetrzymanie zbiorów, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
3. Czytelnik, który nie uregulował swoich zobowiązań wobec biblioteki nie może korzystać ze zbiorów bibliotecznych.
§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

1. Czytelnik korzystając z działu jest zobowiązany do poszanowania zbiorów muzycznych będących własnością biblioteki.
2. Korzystający powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia rejestrowane są na karcie zbiorów.
3. Za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie zbioru odpowiada czytelnik. Dokumenty dźwiękowe, których odtworzenie jest utrudnione ze względu na uszkodzenie powinny zostać odkupione przez czytelnika. Koszt drobnych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika pokrywa w całości czytelnik. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą kierownika działu dostarczyć zamiast zagubionego lub zniszczonego zbioru egzemplarz nie mniejszej wartości, przydatny bibliotece.

§ 6. Skargi i wnioski

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać bezpośrednio u Dyrektora Biblioteki.

§ 7. Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo zawieszony a w szczególnie w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Działu Muzycznego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul.Wolińskiej 9 (nazywana dalej „Biblioteką”).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b ww. rozporządzenia. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Biblioteki.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania statusu czytelnika Biblioteki (tj. do czasu rezygnacji ze statusu czytelnika, lub wykreślenia z listy czytelników – pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki).
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisania do Biblioteki. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki.

Informacje

Liczba wyświetleń: 150
Utworzono dnia: 05.06.2017

Historia publikacji

  • 13.07.2018 08:16, Daniel Michalak
    Edycja strony: Regulamin Działu Muzycznego
  • 13.07.2018 08:14, Daniel Michalak
    Edycja strony: Regulamin Działu Muzycznego
  • 13.07.2018 08:13, Daniel Michalak
    Edycja strony: Regulamin Działu Muzycznego