Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski

 

Regulamin Oddziału dla Dzieci

REGULAMIN ODDZIAŁU DLA DZIECI

 

§1 Prawo do korzystania ze zbiorów

1. Oddział dla Dzieci przeznaczony jest dla czytelników w wieku od 6 do 16 lat. Może z niej korzystać młodzież po przekroczeniu tego wieku.
2. Dzieci, które chcą korzystać z wypożyczalni i czytelni Oddziału, zobowiązane są do zapisania się do biblioteki oraz do zapoznania się z zasadami wypożyczania książek i czasopism zamieszczonymi w regulaminie.
3. W oparciu o dane z dowodu osobistego rodziców lub opiekunów bibliotekarz wypełnia druczek zobowiązania obligującego dziecko do przestrzegania postanowień regulaminu. Zobowiązanie winno być też podpisane przez rodziców (opiekunów) odpowiedzialnych za dziecko.
4. Korzystanie ze zbiorów wypożyczalni i czytelni jest bezpłatne.
5. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i przeniesieniu się do innej szkoły.

§2 Wypożyczanie

1. Z księgozbioru wypożyczalni czytelnik korzysta na zasadzie wolnego dostępu do półek.
2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres 4 tygodni.
3. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Wypożyczone książki czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi. Dla uniknięcia nieporozumień czytelnik winien dopilnować odnotowania zwrotu książek.

§3 Korzystanie z czytelni

1. Księgozbiór czytelni przeznaczony jest do korzystania na miejscu.
2. Dzieci, które chcą korzystać z czytelni, muszą uprzednio wpisać się do zeszytu odwiedzin w czytelni.
3. Z księgozbioru czytelni można korzystać przy pomocy bibliotekarza.
4. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik oddaje dyżurującemu bibliotekarzowi wypożyczoną literaturę i wpisuje do zeszytu odwiedzin tytuły książek i czasopism, z których korzystał na miejscu.
5. W czytelni obowiązuje cisza.

§4 Poszanowanie książek

Czytelnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości i poszanowania książek jako wspólnego dobra kultury.

§5 Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik lub jego prawny opiekun. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną i zniszczoną książkę oraz pokryć koszty jej oprawy. O ile odkupienie książki jest niemożliwe, czytelnik zobowiązany jest zapłacić trzykrotną wartość książki oraz pokryć koszty jej oprawy.
2. Za uszkodzenie książki czytelnik winien zapłacić odszkodowanie w wysokości określonej przez kierownika Oddziału dla Dzieci.

§6 Przetrzymanie książek

1. Czytelnik, który przetrzymuje książki ponad termin określony w § 2 ust. 2 otrzymuje wezwanie do zwrotu. Jeśli mimo wezwania książki nie zostaną zwrócone zawiadamia się pisemnie rodziców lub opiekunów oraz szkołę.
2. Rodzice lub opiekunowie, do których biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywają ich koszty.

§7 Poradnictwo i informacje

Bibliotekarz udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§8 Inne

1. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać tylko czytelnicy stosujący się do obowiązującego regulaminu.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być częściowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
3. W przypadkach spornych, od decyzji kierownika Oddziału dla Dzieci można się odwołać do dyrektora PiMBP w Kamieniu Pomorskim.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul.Wolińskiej 9 (nazywana dalej „Biblioteką”).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b ww. rozporządzenia. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Biblioteki.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania statusu czytelnika Biblioteki (tj. do czasu rezygnacji ze statusu czytelnika, lub wykreślenia z listy czytelników – pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki).
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisania do Biblioteki. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki.

Informacje

Liczba wyświetleń: 147
Utworzono dnia: 05.06.2017

Historia publikacji

  • 13.07.2018 08:17, Daniel Michalak
    Edycja strony: Regulamin Oddziału dla Dzieci
  • 05.06.2017 12:50, Daniel Michalak
    Dodanie strony: Regulamin Oddziału dla Dzieci