Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski

 

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

 

§1 PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszyscy Obywatele.
2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a ) okazać dowód osobisty,
b ) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu wypożyczalni.
3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany adresu i miejsca pracy.

§2 KAUCJA

Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami miasta (gminy), pobiera się przy zapisie kaucję (zwrotną) w wysokości 10 zł za wolumin.

§3 WYPOŻYCZENIA

1. Wypożyczać można jednorazowo 5 wol.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
3. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację , w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka . Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
4. O ile książka jest aktualnie wypożyczona , czytelnik może ją zamówić.
5. Z księgozbioru encyklopedyczno-słownikowego można korzystać tylko na miejscu w bibliotece.
6. Czytelnik nie może korzystać z biblioteki, jeżeli w domu panuje choroba zakaźna.
7. Wypożyczalnia stosuje wolny dostęp do półek.
8. Wybrane książki należy zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza.

§4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §3 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 2 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. Wysokość opłaty, za przetrzymanie książek nie może przekraczać 50 zł.

§5 POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki , chronić je przed wszelkim uszkodzeniem i zniszczeniem.
2. Czytelnik, jak i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być zapisane na karcie uszkodzeń.

§6 ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻEK

Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę oraz pokryć koszt jej oprawy. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien uiścić 3-10 krotną wartość książki. Za uszkodzenie książki czytelnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania określa kierownik wypożyczalni w zależności od stopnia uszkodzenia książki.

§7 PORADY I INFORMACJE

Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury i zestawień literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy z książką.

§8 PRZEPISY KOŃCOWE

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być, na podstawie decyzji dyrektora Biblioteki czasowo pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. W tym przypadku przysługuje mu odwołanie do Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul.Wolińskiej 9 (nazywana dalej „Biblioteką”).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b ww. rozporządzenia. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Biblioteki.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania statusu czytelnika Biblioteki (tj. do czasu rezygnacji ze statusu czytelnika, lub wykreślenia z listy czytelników – pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki).
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie z ww. rozporządzeniem.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisania do Biblioteki. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki.

Informacje

Liczba wyświetleń: 170
Utworzono dnia: 05.06.2017

Historia publikacji

  • 13.07.2018 08:18, Daniel Michalak
    Edycja strony: Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych
  • 05.06.2017 12:47, Daniel Michalak
    Edycja strony: Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych
  • 05.06.2017 12:44, Daniel Michalak
    Dodanie strony: Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych